Nieuwsbrief februari 2018

Nieuws van Steiner in Essentie, februari 2018

Als we de natuurprocessen doorzien, kunnen we het leven in zijn normale en abnormale processen, werkelijk in de hand krijgen. Dat is eigenlijk pas echte wetenschap.
Rudolf Steiner, Landbouwcursus zesde voordracht

Cursus over het boek Theosofie

Lichaam, ziel en geest. Deze eenvoudige drieslag vormt de basis voor een mens- en wereldbeeld dat inhoud geeft aan alle persoonlijke en maatschappelijke vraagstukken.
Tussen Pasen en Pinksteren 2018 kun je meedoen aan een cursus over de inhoud van het boek Theosofie. In dit boek beschrijft Steiner een volledig overzicht van het mensbeeld dat hij later in de antroposofie nog vaak opnieuw zal uitwerken. Naast een beschrijving van mens en wereld vanuit het lichamelijke, de zielenwereld en de geest, zijn hoofdstukken gewijd aan karma en reïncarnatie en aan de weg tot kennis van het geestelijke. Daarmee is Theosofie een van de basiswerken van de antroposofie.
Op vijf dinsdagavonden nemen we het hele boek door, met op de laatste, zesde, avond ruimte voor een overzicht over het geheel. We zullen ook aandacht besteden aan de persoonlijke consequenties die je uit het boek kunt trekken. Want antroposofie vraagt vooral om gedaan te worden!
Data: dinsdag 3, 10, 17, 24 april en 8, 15 mei 2018 van 19.30 tot 21.30
Plaats: Heerbaan 222, Breda
Kosten: € 95,- voor de hele cursus, inclusief reader.
Aanmelden: luc@steinerinessentie.nl , of 06 48017828.

Deelproject Landbouwcursus

De cursus over de Landbouwcursus van Rudolf Steiner op Boerderij Noorderlicht in Noordeloos die ik samen met Maria Inckmann-van Gaalen heb gegeven is aanleiding geweest in een gestaag tempo te werken aan de samenvattingen van deze voordrachten. Met het afsluiten van de cursus op 13 februari is dit afgerond.
Daarmee is het eerste deelproject van SteinerinEssentie min of meer gereed. Voor de praktische toepassingen van wat in de Landbouwcursus wordt behandeld biedt de bundeling van interviews die Gineke de Graaf een mooi overzicht. Zij sprak over de landbouwcursus met onder andere Michiel Rietveld (docent), Frans van Laer (boer) en Arie de Winter (tuinder).
Juist de stukken die bij de samenvattingen buiten de tekst vallen werpen een nieuw licht op wat Steiner met de landbouwcursus beoogde. Opvallend is hoe vaak hij er op hamert – fulmineert, zou je zelfs kunnen zeggen – dat de wetenschap in zijn tijd met drogredeneringen, misinterpretaties en kortzichtigheid, volstrekt niet in staat is een reëel begrip van werkelijkheid te presenteren. “De wetenschap kan wel gelijk hebben, maar daar zal de praktijk zich niets van aantrekken,” heet het meteen in de eerste voordracht. Zo is de hele cursus op te vatten als een dringende aansporing zelf onderzoek te doen: vooral in de praktijk en in het gebied van het leven.
Zie verder: steinerinessentie.nl/lezen/landbouwcursus

Schenkingen

De afgelopen periode mocht ik een welkome schenking ontvangen, die geheel besteed is aan de aanschaf van boeken voor het project.
Schenkingen zijn welkom op IBAN: NL65TRIO 0197733174 ten name van L.H.E.M. Ambagts, onder vermelding van ‘Steiner in Essentie’.

Volg het werk op de voet

Voor de komende tijd staat het werken aan de beknopte weergave van Theosofie op het programma. Op de website wordt wekelijks een stuk toegevoegd. Zie: steinerinessentie.nl/lezen/theosofie