Nieuwsbrief mei 2018

Nieuws van Steiner in Essentie, mei 2018

Het menselijk individu is de bron van alle moraliteit en het middelpunt van het aardse leven
Rudolf Steiner, Filosofie der vrijheid

Reader Theosofie

Van het boek Theosofie is nu een reader beschikbaar waarin de inhoud van dat boek samengevat weergegeven wordt. De tekst is aangevuld met korte beschrijvingen van gebeurtenissen of wetenswaardigheden die de inhoud van het boek illustreren. Deze reader is gemaakt voor de cursus Lichaam ziel en geest, Hoe werk ik daarmee? Twaalf mensen namen daar enthousiast aan deel.

Kijk voor de reader op: steinerinessentie.nl/reader-theosofie

Theosofie als actie

Aan het slot van de cursus werkten de deelnemers aan de vraag: Schrijf een opdracht, als nieuwe titel voor elk hoofdstuk van het boek Theosofie. Idee achter deze oefening was om de inhoud van elk hoofdstuk als een actie weer te geven.

Alle bijdragen samen maakten nog eens zichtbaar hoe Theosofie als een spiegeling gecomponeerd is: In het midden staat het hoofdstuk over Karma en reïncarnatie. Dat gaat over de innigste verbinding die je zelf als mens met de wereld hebt. Zowel het hoofdstuk daarvoor als daarna heeft als thema hoe die mens en wereld opgebouwd zijn, waaruit ze bestaan (‘het wezen van de mens’ en ‘de drie werelden’). En zowel het Voorwoord en de Inleiding, als het laatste hoofdstuk (De weg tot inzicht) gaan over de manier waarop je tot kennis kunt komen (van jezelf en van de wereld).

In het gesprek daarover ontstond een nieuwe titel voor het boek Theosofie als geheel: Neem je eigen leven ter hand!

Hieronder staat een voorbeeld hoe bij ieder hoofdstuk een actie geformuleerd is.
Voorwoord en inleiding: Neem het gevoel voor de waarheid serieus.
Het wezen van de mens: Ontwikkel een levendig verlangen naar het ware en het goede.
Reïncarnatie en levenslot: Leef alsof dit je belangrijkste leven is.
De drie werelden: Dank de wezens die je leiden en steunen.
Het pad van kennis: Ontdek jezelf en het licht dat je in je draagt.

De verschillende opdrachten zoals ze door de cursisten per hoofdstuk verwoord zijn staan op de website: steinerinessentie.nl/theosofie-als-actie.

Schenkingen

De inkomsten uit de cursus Lichaam ziel en geest, Hoe werk ik daarmee? maakten het mogelijk een tijdlang intensief aan het project SteinerinEssentie te werken.

Schenkingen om het project verder mogelijk te maken zijn welkom op IBAN: NL65TRIO 0197733174 ten name van L.H.E.M. Ambagts, onder vermelding van ‘Steiner in Essentie’.

Volg het werk op de voet

Voor de komende tijd staat een verkenning van “Economie, de wereld als één economie” op het programma (de Nationalökonomischer Kurs). We onderzoeken of in samenwerking met Academie Kraaybeekerhof daaruit een cursus kan worden ontwikkeld. De opzet daarvan zal zijn om deelnemers in projectvormen hun eigen bedrijf of werk onder de loep te laten nemen. Dan kunnen ze dat gaan structureren volgens de principes die in deze voordrachten uitgewerkt worden! Het tot stand komen van die cursus kan een belangrijke bijdrage leveren aan het ontwikkelen van een menselijkere economie en samenleving.

Hartelijke groeten
Luc Ambagts, mei 2018