Steiner in essentie

Antroposofie ontmoeten, begrijpen, doen.


AntroposofiePublicaties

Theosofie

'Lichaam, ziel en geest'. Deze eenvoudige drieslag vormt de basis voor het in Theosofie gepresenteerde mens- en wereldbeeld. Die drieslag geeft inhoud aan veel persoonlijke en maatschappelijke vraagstukken.

In dit boek beschrijft Steiner een volledig overzicht van het mensbeeld dat hij later in de antroposofie nog vaak opnieuw zal uitwerken. Naast een beschrijving van mens en wereld vanuit het lichamelijke, de zielenwereld en de geest, zijn hoofdstukken gewijd aan karma en reïncarnatie en aan de weg tot kennis van het geestelijke. Daarmee is Theosofie een van de basiswerken van de antroposofie.

Uit het voorwoord van Theosofie

Dit boek is bedoeld om onderdelen van de bovennatuurlijke wereld te beschrijven. Degenen die alleen het zintuiglijke willen accepteren, zullen deze beschrijving als een fantasie zonder betekenis beschouwen. Maar degenen die de wegen willen vinden die uit de zintuiglijke wereld leiden, zullen al snel begrijpen dat het menselijk leven alleen waarde en betekenis krijgt door inzicht in deze andere wereld.

In zeker opzicht zal de lezer elke pagina en zelfs afzonderlijke zinnen moeten doorwerken. Waarheden moeten ervaren worden. Geesteswetenschap heeft alleen op die manier waarde.

In de eerste plaats zullen de basiswaarheden worden gegeven uit het hele gebied van de geesteswetenschappen. Daardoor wordt pas duidelijk welke verdere vragen er gesteld kunnen worden. Bewustwording van het bovennatuurlijke is niet alleen iets voor de theoretische behoefte, maar voor een ware levenspraktijk.

De auteur van dit boek weet dat er niets in staat dat niet herkend kan worden door iedereen die als basis de huidige natuurkundige kennis neemt. Hij weet dat het mogelijk is om aan alle eisen van wetenschappelijkheid te voldoen. Juist daardoor kan men de beschrijving die hier van de bovennatuurlijke wereld gegeven wordt, in zichzelf gegrondvest vinden.

Theosofie samengevat

Van Theosofie is een samenvatting in het Nederlands beschikbaar waarbij met actuele teksten een toelichting gegeven wordt op de inhoud (pdf).

In een cursus over het boek Theosofie gaven de deelnemers elk hoofdstuk als een actie/handeling weer.

Het boek Theosofie is in Nederlandse vertaling te koop via steinervertalingen.nl.