Steiner in essentie

Antroposofie ontmoeten, begrijpen, doenPublicaties

Theosofie

'Lichaam, ziel en geest'. Deze eenvoudige drieslag vormt de basis voor het in Theosofie gepresenteerde mens- en wereldbeeld. Die drieslag geeft inhoud aan veel persoonlijke en maatschappelijke vraagstukken.

In dit boek beschrijft Rudolf Steiner een volledig overzicht van het mensbeeld dat hij later in de antroposofie nog vaak opnieuw zal uitwerken. Naast een beschrijving van mens en wereld vanuit het lichamelijke, de zielenwereld en de geest, zijn hoofdstukken gewijd aan karma en reïncarnatie en aan de weg tot kennis van het geestelijke. Daarmee is Theosofie een van de basiswerken van de antroposofie.

Theosofie samengevat

Van het boek Theosofie is een samenvatting beschikbaar.

Voor cursusdoeleinden kwam er een Reader Theosofie tot stand waarbij aanvullende teksten als toelichting bij de samenvatting staan: Lichaam, ziel en geest, hoe werk ik daarmee (pdf).

In een cursus over het boek Theosofie gaven de deelnemers elk hoofdstuk als een actie of handeling weer.

Uit het voorwoord van Theosofie

Dit boek is bedoeld om onderdelen van de bovennatuurlijke wereld te beschrijven. Degenen die alleen het zintuiglijke willen accepteren, zullen deze beschrijving als een fantasie zonder betekenis beschouwen. Maar degenen die de wegen willen vinden die uit de zintuiglijke wereld leiden, zullen al snel begrijpen dat het menselijk leven alleen waarde en betekenis krijgt door inzicht in deze andere wereld.

In zeker opzicht zal de lezer elke pagina en zelfs afzonderlijke zinnen moeten doorwerken. Waarheden moeten ervaren worden. Geesteswetenschap heeft alleen op die manier waarde.

In de eerste plaats zullen de basiswaarheden worden gegeven uit het hele gebied van de geesteswetenschappen. Daardoor wordt pas duidelijk welke verdere vragen er gesteld kunnen worden. Bewustwording van het bovennatuurlijke is niet alleen iets voor de theoretische behoefte, maar voor een ware levenspraktijk.

De auteur van dit boek weet dat er niets in staat dat niet herkend kan worden door iedereen die als basis de huidige natuurkundige kennis neemt. Hij weet dat het mogelijk is om aan alle eisen van wetenschappelijkheid te voldoen. Juist daardoor kan men de beschrijving die hier van de bovennatuurlijke wereld gegeven wordt, in zichzelf gegrondvest vinden.

Het boek Theosofie is in Nederlandse vertaling te koop via steinervertalingen.nl.

De Antroposofische Vereniging heeft een boek uitgebracht, waarin dit boek van Rudolf Steiner belicht wordt: Motief belicht… Theosofie. In deze uitgave komen tien schrijvers aan het woord, die ieder vanuit een eigen invalshoek en vanuit eigen ervaring over het boek Theosofie schrijven. Hun bijdragen zijn onderverdeeld in drie rubrieken: Theosofie als inspiratie voor het werk, Theosofie als studieboek en Theosofie, de inhoud belicht. Hans-Dieter Appenrodt maakte meer dan twintig illustraties waarmee Theosofie ook op kunstzinnige wijze belicht wordt.

Jaap van de Weg schreef Waarom doe ik wat ik doe. Dat is een zeer goed leesbare omwerking naar herkenbare dagelijkse ervaringen van de begrippen uit het boek Theosofie.